Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij PatriciaMallensFotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:


1. Een paar algemene zaken tijdens en na de reportage

Bij gebruikmaking van de diensten van PatriciaMallensFotografie in welke zin dan ook, gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden en de privacyverklaring. Deze worden bij de factuur van de aanbetaling meegestuurd. Na betaling is hiermee meteen akkoord gegeven hiervoor. De shoot is geboekt zodra PatriciaMallensFotografie bevestigd dat het is voldaan en er akkoord is gegeven dat het in de agenda staat.

 • PatriciaMallensFotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio. De verantwoording van de kinderen blijft altijd bij de ouders liggen.
 • PatriciaMallensFotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera, tenzij het actiefoto’s zijn welke PatriciaMallensFotografie ook voor eigen promotie kan gebruiken.
 • PatriciaMallensFotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
 • Achteraf kan er geen beroep op PatriciaMallensFotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant elders afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc. Klachten over kleur / compositie ten gevolge van deze afdrukken bij derden worden niet in behandeling genomen.
 • PatriciaMallensFotografie bewaart de bewerkte foto’s van de shoot voor 1 jaar. De originele bestanden gaan na oplevering meteen weg. PatriciaMallensFotografie is niet aansprakelijk wanneer door overmacht deze foto’s al eerder verloren gaan. Denk aan brand, diefstal, computercrash.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. PatriciaMallensFotografie selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Hopelijk onnodig om te vermelden: PatriciaMallensFotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

2. Website

 • De foto’s op  de website mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Patricia Mallens. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • PatriciaMallensFotografie heeft haar best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, iedereen kan desondanks een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • PatriciaMallensFotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op de website of social media worden verstrekt.
 • PatriciaMallensFotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de andere media te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. PatriciaMallensFotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

3. Auteursrechten van de foto’s

Op iedere foto rust ook auteursrecht en portretrecht. Portretrecht betekent dat ik de foto’s als bedrijf niet zomaar mag gebruiken zonder toestemming van degene die geportretteerd is. Auteursrecht betekent dat de klant de foto’s niet zomaar mag gebruiken of aanpassen omdat het auteursrecht bij mij ligt. De klant mag de foto’s uiteraard gebruiken voor privé doeleinden, maar zodra het commerciële, marketing doeleinden zijn dan dient daar van te voren toestemming voor gevraagd te worden. Als PatriciaMallensFotografie akkoord gaat met het gebruik van de foto’s dan is dit altijd met naamsvermelding en hiervoor gelden andere tarieven

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt ten alle tijden bij PatriciaMallensFotografie.
 • De klant geeft PatriciaMallensFotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • PatriciaMallensFotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.
 • Alle foto’s zijn beschermd met copyright. Ontvangen digitale bestanden (zowel de versie voor webgebruik als hoge resolutie) mogen op social media geplaatst worden maar alleen voor privédoeleinden.  Vermeld altijd PatriciaMallensFotografie bij het plaatsen van een foto.
 • Op het internet geplaatste foto’s mogen geen andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door PatriciaMallensFotografie. Geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s. Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van PatriciaMallensFotografie.


4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • PatriciaMallensFotografie behoudt het recht informatie op de site wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden te wijzigen. Indien de fotoshoot reeds geboekt is, gelden de eerdere tarieven.
 • Als er extra foto’s worden afgenomen dan is dit prijs hiervan €10,= per foto. De foto’s worden pas verzonden als de factuur van deze extra foto’s is voldaan. 
 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren deels voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de aanbetaling ontvangen is.
 • Restantbetaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door PatriciaMallensFotografie aan te wijzen rekening. Contante betaling is ook mogelijk.
 • PatriciaMallensFotografie is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

5. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail. Telefonisch kan ook, maar dan krijg ik het later graag nog even op schrift.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door PatriciaMallensFotografie. Onder geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
 • Bij een geldige reden kan de fotoshoot geannuleerd worden tot 48u voor de afspraak. Indien later geannuleerd wordt, wordt er 50% van de shootprijs in rekening gebracht. Bij annuleren wordt het betaalde bedrag niet teruggestort maar omgezet in een cadeaubon welke een geldigheidsduur heeft van 1 jaar. Deze staat vermeld op de cadeaubon.Een nieuwe afspraak wordt op initiatief van de klant gemaakt. Verstrijkt de geldigheidsduur en is er geen afspraak gemaakt? Dan vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Bij een geboekte cakesmash moet er 48u voor de datum geannuleerd worden. Indien later wordt geannuleerd – ook met een geldige reden – worden de kosten voor de taart doorberekend naar de klant. Er moet immers een nieuwe taart gekocht worden. Dit geld natuurlijk niet als je zelf de taart meeneemt.
 • Voor annulering zonder geldige reden wordt een deel van de restantbetaling in rekening gebracht bovenop de reeds gedane aanbetaling: tot 1 maand voor de reportage wordt 30% in rekening gebracht/ tussen een maand en 1 week voor de reportage 50 %/ binnen 1 week 75%/ binnen 48 uur 100%.
 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is PatriciaMallensFotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een cadeaubon voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. 
 • Overmacht zijn zaken waar PatriciaMallensFotografie geen invloed op heeft en waardoor de fotoshoot niet kan doorgaan. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PatriciaMallensFotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor PatriciaMallensFotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • PatriciaMallensFotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren, hiervoor worden natuurlijk geen extra kosten in rekening gebracht. PatriciaMallensFotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is PatriciaMallensFotografie niet verplicht vervanging te regelen. Al zal ik daar natuurlijk wel mijn best voor doen.
 • In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de shoot besloten. Het initiatief voor het maken van een nieuwe afspraak ligt dan bij de fotograaf.
 • Bij het niet komen opdagen op de afgesproken tijd/datum, zonder schriftelijke afmelding, is er geen restitutie mogelijk en wordt er ook geen cadeaubon verleent voor dit bedrag.
 • Bij te laat komen wordt de shoot gestart op het moment van aankomst, maar wordt de shoot niet verlengd. Eventuele minder variatie en foto’s is voor rekening van de klant. Er wordt geen korting gegeven hiervoor. 

6. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan hoeft het verschil niet betaald te worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 • Het reserveren van een fotoshoot is op initiatief van de klant, deze is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vast leggen van een datum die binnen de geldigheidsduur valt.
 • Als de klant te laat reserveert en PatriciaMallensFotografie niet voldoende keuzemogelijkheden heeft qua data, wordt de cadeaubon niet verlengd.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.

7. Privacy & persoonsgegevens

PatriciaMallensFotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacy verklaring van PatriciaMallensFotografie is van toepassing.